werkwijze

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

1. Insturen

Stuurt u als indiener een

  1. ontwerphuurovereenkomst visrecht,
  2. huurovereenkomst visrecht,
  3. schriftelijke toestemming, of
  4. verlengingsverzoek

 ter beoordeling bij de Kamer voor de Binnenvisserij in? Dan zijn dit de behandelstappen met bijbehorende vereisten.

2. Facturering

De Kamer stuurt u als indiener een factuur voor de afhandeling van uw verzoek dat tevens dient als ontvangstbevestiging. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een factuur voor de behandelkosten. Heeft u afgesproken dat een andere partij de factuur betaalt? Dan regelt u dit met de andere partij onderling.

Er gelden verschillende tarieven voor de verzoeken die u in kunt dienen. De officiële regeling voor de tarieven voor de Kamer voor de Binnenvisserij vindt u op Overheid.nl. In het onderstaande overzicht ziet u welke tarieven gelden voor de verschillende werkzaamheden van de Kamer voor de Binnenvisserij:

Voor overeenkomsten van huur en verhuur van visrecht en verzoeken tot verlenging bedraagt het tarief:

€ 13,61 bij een huurprijs van minder dan € 45,38 per jaar;
€ 23,82 bij een huurprijs van ten minste € 45,38 doch minder dan € 226,89 per jaar;
€ 34,03 bij een huurprijs van ten minste € 226,89 per jaar.

Voor schriftelijke toestemmingen bedraagt het tarief:

€ 18,15 per verzoek om toestemming.

3. Inhoudelijke controle verzoek

Uw verzoek wordt in behandeling genomen. Is deze onvolledig? Dan ontvangt u een brief en uw verzoek per post retour. Dan vult u het verzoek aan.

4. Afhandeling verzoek

Is uw verzoek nieuw en compleet, dan komt deze op de agenda voor de zitting van de Kamer. Is uw verzoek compleet en eerder door de Kamer ingewilligd, dan vindt afhandeling door de Kamer zo spoedig mogelijk plaats nadat de factuur is voldaan.

Goedgekeurd

Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan komt er een goedkeuringsstempel op de huurovereenkomst of  de schriftelijke toestemming(en).  

Niet goedgekeurd

Wordt uw verzoek niet goedgekeurd, dan laat de Kamer u dit in een besluit weten. U, de wederpartij en eventuele belanghebbende derden kunnen binnen 6 weken tegen het besluit schriftelijk bezwaar maken bij de Kamer.

Hoorzittingen

Het zittingsrooster van de meervoudige afdeling van de Kamer voor 2018 is:

vrijdag 25 januari 2019
vrijdag 22 maart 2019
vrijdag 3 mei 2019
vrijdag 5 juli 2019
vrijdag 13 september 2019
vrijdag 22 november 2019


Bezwaar en beroep

Maakt u, uw wederpartij of een belanghebbende derde  bezwaar tegen het (primaire) besluit van de Kamer, dan stelt de Kamer partijen in de gelegenheid te worden gehoord en ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Na de hoorzitting ontvangt u en de andere partij(en) binnen 6 weken een definitief besluit van de Kamer: het besluit op bezwaar.

Als uw bezwaar tegen een beslissing van de Kamer is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het gebied (arrondissement) waar u woont. Als uw beroep door de bestuursrechter is afgewezen, kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.